Privacy policy

Chính sách bảo mật

Với việc truy cập vào website Showboxappdl.org và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận việc tuẩn theo các Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của Showboxappdl.org.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây để hiểu về Chính sách Bảo mật của Showboxappdl.org.

1. Quy định chung

Bảo mật thông tin cho độc giả của Showboxappdl.org là điều ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng hết khả năng về nguồn lực và kỹ thuật của mình, cũng như hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba để đảm bảo bảo mật thông tin cho Bạn một cách tốt nhất.

2. Thu thập Thông tin

Website Showboxappdl.org thu thập thông tin nhằm mục đích phục vụ cho việc liên lạc với độc giả thông qua các mẫu câu hỏi, mẫu đăng ký, các cuộc khảo sát, và cuộc thi.
Dữ liệu về sở thích cá nhân và người sử dụng, sẽ được lưu lại dưới dạng “Cookies” tuy nhiên việc lưu trữ này không thể giúp chúng tôi biết được bạn là ai.

3. Mục đích của Thu thập Thông tin

Thông tin mà Bạn cung cấp cho mục đích tạo quyền thành viên trên Showboxappdl.org sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích lưu giữ và cập nhật quyền thành viên của Bạn.
Những thông tin này sẽ giúp chúng tôi cải thiện website và cung cấp thông tin về xu hướng dùng internet, chủ đề mới và các nội dung liên quan.

4. Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sẽ tuyệt đối không tiết lộ thông tin của bạn ngoại trừ những trường hợp sau:

A) Để tuân thủ pháp luật
B) Để hỗ trợ các thủ tục tố tụng
C) Để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật
D) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba
E) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Showboxappdl.org

5. Trách nhiệm của Người sử dụng

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của mình (bao gồm nhưng không giới tên truy cập và mật khẩu) và những thông tin mà Showboxappdl.org cung cấp cho bạn.
Liên quan đến việc bạn đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của Showboxappdl.org.
Bạn có thể không cung cấp hoặc hạn chế cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho Showboxappdl.org, trong trường hợp này Showboxappdl.org có thể sẽ không cung cấp cho bạn một số dịch vụ mới hay thông tin mới của hệ thống.